General Terms and Conditions of Sale

1 INTERPRETACJA

 1. Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:

  Umowa: (i) pisemna umowa pomiędzy Sprzedającym i Kupującym lub (ii) pisemne potwierdzenie zamówienia wydane przez Sprzedającego (“Potwierdzenie Zamówienia“), dostarczone Kupującemu pocztą lub e-mailem.

  Kupujący: osoba, spółka lub podmiot składający Zamówienie Sprzedającemu.

  Ogólne Warunki: niniejsze warunki sprzedaży.

  Incoterms 2010: oznacza warunki handlowe opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w dn. 1 stycznia 2011 roku.

  Producent: oznacza spółkę ISD Huta Częstochowa sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie.

  Zamówienie: pisemne instrukcje Kupującego dotyczące dostawy Towarów, zgodne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

  Cena: cena Towarów określona przez Sprzedającego w Umowie.

  Sprzedający: spółka DITH Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   
 2. W zakresie, w jakim niniejsze Warunki dotyczą wad Towarów i odpowiedzialności Sprzedającego za te wady, niniejsze Warunki zmieniają zasady udzielania ustawowej rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) („Kodeks Cywilny”).

1 INTERPRETATION

 1. The following terms in these General Conditions shall have the following meanings:

  Agreement: (i) a written agreement between the Seller and the Buyer or (ii) a written order confirmation issued by the Seller (“Order Confirmation“), delivered to the Buyer by post or e-mail.

  Buyer: the person, company or entity sending the Purchase Order to the Seller.

  General Conditions: these conditions of sale.

  Incoterms 2010: means commercial terms published by the International Chamber of Commerce on 1 January 2011.

  Producer: means ISD Huta Częstochowa sp. z o. o. with its registered office in Częstochowa.

  Purchase Order: the Buyer’s written instructions to supply the Goods, in accordance with these General Conditions.

  Price: the price of the Goods specified by the Seller in the Agreement.

  Seller: DITH Poland sp. z o.o. with its registered office in Warsaw.
   
 2. As far as these Conditions concern defects in the Goods and the Seller’s liability for them, these Conditions modify the statutory warranty (rękojmia) under the Act – Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws of 1964, no. 16, item 93 as amended) (the “Civil Code“).

2 OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsze Ogólne Warunki określają treść Umowy i mają zastosowanie do każdej Umowy i do każdej sprzedaży Towarów Kupującemu, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnili inaczej na piśmie.
   
 2. Ogólne Warunki określone w niniejszym dokumencie stanowią integralną część Umowy.
   
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a niniejszymi Ogólnymi Warunkami, postanowienia określone w Umowie mają znaczenie przeważające i są wiążące dla obu Stron.
   
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy dokonywane przez Sprzedającego i Kupującego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   
 5. Zaniechanie lub odroczenie egzekwowania praw Sprzedającego względem Kupującego nie będzie stanowić w żadnym przypadku ich ograniczenia lub uszczuplenia, i żadne zrzeczenie się przez Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia postanowień Umowy nie zostanie uznane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych roszczeń z tego tytułu.
   
 6. Umowa wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami stanowi wyłączne i całkowite porozumienie pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w zakresie sprzedaży przewidzianej w Umowie i żadne umowy, oświadczenia lub zapewnienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym inne niż określone w Umowie nie będą wiążące dla stron.
   
 7. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia Zamówienia Kupującego wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, niezależnie od jakichkolwiek innych ogólnych warunków, którymi posługuje się Kupujący przy składaniu Zamówienia, które wówczas nie będą obowiązujące.

2 GENERAL PROVISIONS

 1. These General Conditions shall govern the Agreement and apply to each Agreement and to all sales of the Goods to Buyer, unless otherwise agreed in writing by the Seller and Buyer.
   
 2. The General Conditions set out herein constitute an integral part of the Agreement.
   
 3. In the event of discrepancies between the provisions of the Agreement and these General Conditions, the provisions set out in the Agreement shall prevail and shall be binding on both Parties.
   
 4. The Buyer and the Seller shall agree any amendments and supplements to the Agreement in writing, under the pain of nullity.
   
 5. The Seller’s rights shall not be prejudiced or restricted by any indulgence or forbearance extended to the Buyer, and no waiver by the Seller of any breach shall be considered a waiver of any subsequent breach.
   
 6. The Agreement, together with these General Conditions, constitutes the exclusive and entire agreement between the Seller and the Buyer as to the sale contemplated by the Agreement, and no agreements, representations or warranties between the Seller and the Buyer other than those set out in the Agreement shall be binding on the parties.
   
 7. Seller’s confirmation of Buyer’s Purchase Order is made solely on the basis of these General Conditions irrespective of any alternative general terms and conditions submitted by the Buyer in the Purchase Order which shall not apply.

3 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiot sprzedaży, tj. Towary, zostaną opisane i wymienione w Umowie. W szczególności: (i) rodzaj i ilość Towarów (ze wskazaniem dozwolonej tolerancji wagowej), (ii) szczegółowa specyfikacja techniczna Towarów, (iii) właściwości mechaniczne Towarów, (iv) świadectwa kontroli, (v) Cena, (vi) warunki płatności, oraz (vii) termin dostawy zostaną dokładnie określone w Umowie.

3 SUBJECT OF THE SALE

 1. The subject of the sale, i.e. the Goods, shall be described and listed in the Agreement. In particular, the following shall be stated: (i) the type and quantity of the Goods (stating permissible weight difference), (ii) a detailed technical specification of the Goods, (iii) the mechanical properties of the Goods, (iv) inspection certificates, (v) the Price, (vi) the payment conditions and (vii) the time of delivery shall be precisely specified in the Agreement.

4 PAKOWANIE

 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Towary zostaną przygotowane do wysyłki zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach Kupującego dotyczących wysyłki, uwzględnionych w Umowie.

4 PACKING

 1. Unless otherwise stipulated in the Agreement, the Goods shall be prepared for dispatch according to the conditions set out in the Buyer’s shipping instructions, included in the Agreement.

5 KONTROLA JAKOŚCI

 1. Towary podlegają kontroli Działu Kontroli Jakości Producenta.

5 QUALITY CONTROL

 1. Goods shall be inspected by the Quality Control Department of the Producer.

6 WARUNKI DOSTAWY

 1. Towary będą dostarczane do miejsca prowadzenia działalności przez Kupującego lub na inny adres wskazany w Umowie.
   
 2. W zależności od miejsca i sposobu dostawy Towarów, obowiązujące warunki Incoterms 2010 mają zastosowanie w odniesieniu do przeniesienia ryzyka.
   
 3. W żadnym przypadku Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, chyba że takie opóźnienie wynika z zaniedbania Sprzedającego.
   
 4. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub roszczeń, które Sprzedający może mieć w związku z Umową lub obowiązującym prawem, w odniesieniu do zakupionych Towarów, które mają zostać dostarczone transportem samochodowym organizowanym na zlecenie Kupującego, a które nie zostaną odebrane w terminie 15 dni od daty dostawy wskazanej w Umowie,  (i) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,75 zł / mt za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze Towaru, oraz (ii) Sprzedający będzie uprawniony do żądania odszkodowania uzupełniającego na poczet dodatkowych szkód poniesionych przez Sprzedającego wskutek opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, przenoszących wartość kary umownej obliczonej zgodnie z punktem (i) powyżej.

6 TERMS OF DELIVERY

 1. The Goods shall be delivered to the Buyer’s place of business or as otherwise specified in the Agreement.
   
 2. Depending on the place and method of the delivery of the Goods, the applicable provisions of Incoterms 2010 shall apply in relation to the transfer of risk.
   
 3. In no event shall the Seller be liable for any delay in delivery of the Goods for whatever cause, unless such delay is due to the negligent conduct of the Seller.
   
 4. Without prejudice to any other right or remedy that the Seller may have under the Agreement or at law,  with respect to Goods that are purchased with delivery by trucks to be nominated by the Buyer, and that are not shipped by Buyer within 15 days from the delivery date set out in the Agreement, (i) the Buyer shall pay a  penalty in the amount of PLN 0.75 / mt for each day of delay in shipping the Goods, and (ii) Seller shall be entitled to demand reimbursement of any additional damages suffered by the Seller due to the Buyer’s delay in shipping the Goods, in excess of the penalty calculated according to point (i) above.

7 REKLAMACJE

7.1 REKLAMACJE ILOŚCIOWE

 1. Wagę Towarów uznaje się za potwierdzoną zgodnie z następującymi dokumentami dostawy:
 • koleją: kolejowym listem przewozowym z pieczęcią Polskich Kolei Państwowych (PKP) (w tym pieczęcią działu wysyłek Producenta);
 • drogą lądową: listem przewozowym CMR z pieczęcią przewoźnika;
 • drogą morską: konosamentem (morskim listem przewozowym) wydanym przez odpowiedniego przewoźnika.
   
 1. Kupujący może złożyć skargę dotyczącą ilości Towarów niezwłocznie po otrzymaniu Towarów, jednak nie później niż po 30 dniach od (i) dnia wystawienia kolejowego listu przewozowego, (ii) listu przewozowego CMR, lub (iii) dnia wystawienia konosamentu (“Reklamacja Ilościowa“). Wszelkie reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpoznane.
   
 2. Sprzedawca może żądać aby reklamacja Ilościowa poparta była świadectwem kontroli niezależnego rzeczoznawcy, zawierającym następujące informacje: (i) datę lub numer dokumentu przewozowego, (ii) datę lub numer Umowy, (iii) liczbę i wagę dostarczonych Towarów, (iv) wagę i ilość Towarów zwróconych przez rzeczoznawcę po przeprowadzeniu kontroli.
   
 3. Tolerancja wynosząca +/- 0,5% jest dopuszczalna w przypadku stwierdzenia nadmiernej lub niedostatecznej wagi Towarów. Sprzedającemu lub Kupującemu przysługuje wyrównanie jedynie za różnicę względem przewidywanej wagi Towarów, jeśli różnica jest większa niż +/- 0,5%.
   
 4. Jeśli Towary dostarczane są partiami, Reklamacje Ilościowe można składać dopiero po dokonaniu ostatniej dostawy, w oparciu o całkowitą ilość wysłanych Towarów.
   
 5. Sprzedawca może przyjąć lub odrzucić Reklamacje Ilościowe w ciągu 15 (piętnastu) dni od otrzymania reklamacji. Jeśli właściwi przewoźnicy nie dostarczą Sprzedającemu dokumentów przewozowych z przyczyn niezależnych od nich, wówczas czas na rozpatrzenie takiej reklamacji może zostać wydłużony.
 6. Reklamacje dotyczące ilości towarów będą wiążące jedynie wówczas, gdy zostały złożone zgodnie z niniejszym punktem 7.1.

7 QUANTITY

7.1 QUANTITY CLAIMS

 1. The weight of the Goods shall be considered and confirmed as per the delivery documents as follows:
 • by rail: a rail consignment note stamped by Polish State Railways (PKP) (including a stamp of the shipping department of the Producer);
 • by road: CMR waybill stamped by the carrier;
 • by sea: bill of lading (maritime letter of carriage) issued by the relevant carrier.
   
 1. The Buyer may file a complaint regarding the quantity of the Goods immediately upon delivery of the Goods, but no later than 30 days after (i) the date of the waybill for railway transport, (ii) the CMR for road transport, (iii) or the date of the bill of lading for sea transport (the “Quantity Claim“). Any claims raised thereafter shall not be recognized.
   
 2. If so requested by Seller, a Quantity Claim must be supported by an independent surveyor’s inspection  certificate containing the following information: (i) the date and/or number of the transportation document, (ii) the date and/or number of the Agreement; (iii) the number and weight of the delivered Goods; (iv) the weight and quantity of the Goods provided by the surveyor after the inspection.
   
 3. A margin of +/- 0.5% is allowed in the case of a surplus or shortfall in the weight of the Goods. The Seller or the Buyer must be compensated only for the difference in the expected weight of the Goods if it is more than +/- 0.5%.
   
 4. If the Goods are delivered in instalments, Quantity Claims shall be submitted after the last delivery is made, based on the entire quantity of the shipped Goods.
   
 5. Quantity Claims shall be either accepted or rejected by the Seller within 15 (fifteen) days of receipt of the claim. If the relevant carriers fail to deliver the transportation documents to the Seller through no fault on their part, the time for examining such claim may be extended.
   
 6. Claims in relation to quantity of the goods shall only be valid when made in accordance with this 7.1 point.

7.2 REKLAMACJE JAKOŚCIOWE

 1. Kupujący powinien dokonać oceny Towarów w zakresie ich jakości i zgodności ze specyfikacją określoną w Umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności z Umową, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego na piśmie. Złożenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu pięciu (5) dni od stwierdzenia wad lub niezgodności, lecz w każdym przypadku nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy (“Reklamacja Jakościowa“).
   
 2. Reklamacja Jakościowa powinna zostać rozpatrzona (uznana bądź odrzucona) przez Sprzedającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Reklamacji Jakościowej.
   
 3. W przypadku uznania Reklamacji Jakościowej, Sprzedający, według własnego wyboru:

  naprawi wadliwe Towary, lub

  dostarczy Kupującemu, na własny koszt, Towary zastępcze, wolne od jakichkolwiek wad, lub

  obniży cenę wadliwych Towarów.
   
 4. Reklamacje dotyczące niezgodności Towarów będą rozpatrywane jedynie w zakresie standardowych właściwości na podstawie uzgodnionych norm technicznych, chyba że Kupujący w Zamówieniu zażądał przeprowadzenia badania pod kątem innych właściwości Towarów a Sprzedający je potwierdził.
   
 5. Reklamacje Jakościowe dotyczące niestandardowych właściwości lub parametrów Towarów, co do których nie zażądano przeprowadzenia badania, będą traktowane jako nieuzasadnione i zostaną odrzucone. Użytkowanie Towarów w warunkach wymagających określonych właściwości Towarów, jeśli zgodność z tymi właściwościami nie została uzgodniona w Umowie, będzie stanowić wyłączne ryzyko Kupującego i nie będzie stanowić podstawy żadnych reklamacji.
   
 6. Złożenie lub rozpoznanie Reklamacji Ilościowej lub Reklamacji Jakościowej nie będzie uprawniać Kupującego do wstrzymania lub potrącenia jakiejkolwiek płatności należnej za sprzedane Towary, jeśli jakakolwiek płatność stanie się wymagana w tym samym czasie.
   
 7. Wszelkie Reklamacje Jakościowe muszą być poparte świadectwem kontroli niezależnego rzeczoznawcy, zawierającym następujące informacje: (i) datę lub numer dokumentu przewozowego i Umowy, (ii) liczbę i wagę dostarczonych Towarów, (iii) wagę i ilość Towarów sprawdzonych przez właściwego rzeczoznawcę, (vi) pełny opis wad i jakości Towarów. Kupujący ponadto jest zobowiązany do wysłania, na żądanie Sprzedającego i na własny koszt, próbki rzekomej wady w Towarze do Sprzedającego.
   
 8. O ile Sprzedający nie potwierdzi inaczej na piśmie, po powzięciu przez Kupującego wiedzy o potencjalnej Reklamacji Jakościowej, zapewni on, że żadne z zakwestionowanych Towarów nie zostaną przekazane, sprzedane, nie będą przedmiotem obrotu ani nie zostaną w inny sposób zbyte, dopóki Sprzedający nie przeprowadzi kontroli takich zakwestionowanych Towarów. Wszystkie zakwestionowane Towary muszą być czytelnie oznaczone i przechowywane oddzielnie oraz bezpiecznie przez Kupującego.
   
 9. Reklamacje dotyczące jakości lub zgodności towarów będą wiążące jedynie wówczas, gdy zostały złożone zgodnie z niniejszym punktem 7.2.

7.2 QUALITY CLAIMS

 1. The Buyer shall assess the Goods in terms of their quality and compliance with the specification set out the Agreement. In the event of any defects and/or non-compliance with the Agreement, the Buyer shall immediately notify the Seller of the same in writing. A claim shall be filed at the latest five (5) days after the defects and/or non-compliance are identified, but in any case no later than 12 (twelve) months after the delivery date (the “Quality Claim“).
   
 2. A Quality Claim shall be either accepted or rejected by the Seller within 30 (thirty) days of receipt of the Quality Claim.
   
 3. If the Quality Claim is accepted, the Seller shall, at its own discretion:

  repair the defected Goods, or

  provide the Buyer with replacement Goods free of any defects at its own expense, or

  lower the price for the defected Goods.
   

 4. Claims of non-conformity of the Goods shall be examined only with regard to the standard properties according to agreed technical norms, unless in the Purchase Order the Buyer requested a test for other properties and the Seller confirmed them.
   

 5. Quality Claims regarding non-standard properties or parameters of the Goods a test for which was not requested shall be treated as unjustified and shall be rejected. Using the Goods in conditions requiring specific properties, if compliance with those properties was not agreed on in the Agreement, shall be at the sole risk of the Buyer and shall not be the subject of any claims.
   

 6. The lodging or recognition of a Quantity Claim and/or Quality Claim shall not entitle the Buyer to withhold or offset against any payment due for the sold Goods, if any payment becomes due at the same time.
   

 7. Any Quality Claims must be supported by the report of an independent inspection company, containing the following information: (i) the date and/or number of the shipping document and Agreement; (ii) the number and weight of the delivered Goods; (iii) the weight and quantity of the Goods checked by the relevant surveyor; (iv) a full description of the defects and quality of the Goods. The Buyer must also, at its own cost, send a sample of the alleged defect in the Goods to the Seller, at the Seller’s request.
   

 8. Unless the Seller agrees otherwise in writing, upon the Buyer’s becoming aware of a potential Quality Claim it shall procure that none of the challenged Goods are transferred, sold, dealt with or otherwise disposed of, until the Seller has conducted an inspection of such challenged Goods. All the challenged Goods must be clearly marked and stored separately and safely by the Buyer.
   

 9. Claims in relation to the quality or conformity of the Goods shall only be valid when made in accordance with this 7.2 point.

7.3 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Nie istnieją żadne oświadczenia lub zapewnienia, wyrażone lub sugerowane przez Sprzedającego lub Producenta, w zakresie zbywalności lub przydatności do określonego celu Towarów, wykraczające poza te określone w Umowie. Kupujący i Sprzedający potwierdzają, że nie złożono żadnych oświadczeń lub zapewnień, ani nie opierano się na żadnych oświadczeniach lub zapewnieniach, poza tymi wyraźnie określonymi w Umowie. Nie uznaje się, że Sprzedający posiada wiedzę o zamierzonym celu użytkowania Towarów ani nie wymaga się, by Sprzedający taką wiedzę posiadał.
   
 2. Niezależnie od innych postanowień Umowy stanowiących inaczej, maksymalna łączna kwota odpowiedzialności Sprzedającego za roszczenia dochodzone na podstawie Umowy lub w związku z nią, z jakichkolwiek przyczyn, będzie ograniczona do wysokości Ceny należnej za Towary zgodnie z Umową.
   
 3. W żadnym przypadku Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny i tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego lub z innej przyczyny, za jakąkolwiek utratę zysku, transakcji, umów, przychodów lub przewidywanych oszczędności lub za jakąkolwiek szkodę lub stratę szczególną, sankcyjną, pośrednią, przypadkową lub wynikową o jakimkolwiek charakterze, poniesioną przez Kupującego lub jakąkolwiek osobę trzecią na podstawie Umowy lub w związku z nią.
   
 4. Sprzedającemu, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, przysługuje prawo do wstrzymania dalszych dostaw na podstawie Umowy lub do rozwiązania Umowy, jeśli Kupujący opóźni się z zapłatą wynikającą z innych Umów zawartych ze Sprzedającym.

7.3 LIMITED LIABILITY OF THE SELLER

 1. There are no representations or warranties, expressed or implied, of merchantability or fit for purpose granted by the Seller or Producer, in relation to the Goods which extend beyond those set out in the Agreement. The Buyer and the Seller agree that no representations or warranties have been made or relied upon except as specifically stated in the Agreement. The Seller shall not be deemed or required to have knowledge of the intended purpose or use of the Goods.
   
 2. Notwithstanding anything in the Agreement to the contrary, the Seller’s aggregate liability for claims made under, or in connection with, the Agreement for whatever reason shall be limited to the Price payable for the Goods under the Agreement.
   
 3. In no circumstances shall the Seller be liable, whatever the cause and whether arising in contract, tort or otherwise, for any loss of profit, business, contracts, revenues or anticipated savings or for any special, punitive, indirect, incidental or consequential damage or loss of any nature whatsoever suffered by the Buyer and/or any third party under, or in connection with the Agreement.
   
 4. The Seller shall, to the extent permitted by law, be entitled to suspend any further deliveries under the Agreement or terminate it if the Buyer is in default of its payment obligations under other Agreements with the Seller.

8 ZASTRZEŻENIE PRAW MAJĄTKOWYCH

 1. Niezależnie od warunków Incoterms 2010, dostarczone towary pozostaną własnością Sprzedającego do czasu zapłaty przez Kupującego pełnej, określonej w Umowie Ceny za Towary zgodnie z fakturą wystawioną na Kupującego.

8 RESERVATION OF PROPERTY RIGHTS

 1. Notwithstanding Incoterms 2010, delivered goods will remain the property of the Seller until the Buyer pays the Price for the Goods in full as invoiced to Buyer and stated in the Agreement.

9 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, cena Towarów będzie określona w Umowie i:

  (a)   nie będzie obejmować mającej zastosowanie stawki podatku od towarów i usług; oraz

  (b)   będzie uwzględniać wszelkie koszty opakowywania, pakowania, przewozu, ubezpieczenia i dostawy Towarów na adres dostawy oraz wszelkie podatki inne niż podatek od towarów i usług.
   
 2. Sprzedający może wystawić fakturę na Kupującego w dniu dostawy Towarów do Kupującego lub po tym dniu. Każda faktura będzie zawierać numer Umowy.
   
 3. Dniem dokonania płatności będzie dzień, w którym należna kwota jest zaksięgowana na koncie Sprzedającego wskazanym na fakturze.
   
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania dalszych dostaw na rzecz Kupującego zgodnie z Umową lub innym porozumieniem zawartym z Kupującym, do czasu uregulowania wszystkich zaległych należności.
   
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń jakichkolwiek kwot należnych w dowolnym czasie od Sprzedającego z jakąkolwiek kwotą płatną na rzecz Sprzedającego zgodnie z Umową.

9 PAYMENT CONDITIONS

 1. Unless otherwise provided for in the Agreement, the price of the Goods shall be stated in the Agreement and shall be:

  (a)   exclusive of any applicable Value Added Tax; and

  (b)   inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage, insurance and delivery of Goods to the delivery address and all duties, other than Value Added Tax.
   
 2. The Seller may invoice Buyer on or after delivery of the Goods to Buyer. Each invoice shall include the Agreement number.
   
 3. The payment date shall be the date when the due amount is credited to the bank account of the Seller stated on the invoice.
   
 4. The Seller reserves the right to charge the Buyer with the interest on overdue amounts in commercial transactions, according to Law of March 8, 2013 on payment dates in commercial transactions. The Seller has the right to withhold any further deliveries to the Buyer under any Agreement or other agreement entered into with the Buyer, until all outstanding amounts are paid.
   
 5. The Buyer has no right to set off any amount owing at any time from Seller against any amount payable to the Seller under the Agreement.

10 POUFNOŚĆ

 1. Strony zachowają w poufności wszystkie informacje ujawnione im przez drugą Stronę lub jej przedstawicieli.
   
 2. Kupujący zachowa w poufności wszystkie informacje na temat Sprzedającego uzyskane podczas współpracy ze Sprzedającym i wykorzysta te informacje jedynie w celu wykonywania postanowień Umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie trwać przez dwa (2) lata od chwili, w której stosunki umowne ze Sprzedającym przestają obowiązywać. Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do informacji, które były publicznie dostępne w czasie wykorzystania ich przez Kupującego.

10 CONFIDENTIALITY

 1. The Parties shall keep confidential all information which has been disclosed to them by the other Party or its representatives.
   
 2. The Buyer shall keep confidential all information about the Seller, acquired during the cooperation with the Seller and it shall use this information only for the purpose of performing the Agreement. The confidentiality obligation shall continue to be in force until (two) 2 years after all contractual relationships cease with the Seller. The foregoing obligation shall not apply to the information that has been in public domain at the time the Buyer has used it.

11 SIŁA WYŻSZA

 1. “Siła Wyższa” oznacza jakąkolwiek przyczynę lub zdarzenie, bezpośrednie lub pośrednie, które uniemożliwia którejkolwiek ze stron wykonanie części lub całości jej zobowiązań (poza zobowiązaniami płatniczymi, które są wyłączone z niniejszego punktu) z powodu zdarzeń, na które Strona nie ma racjonalnie wpływu, takich jak, bez ograniczeń: strajk, strajk okupacyjny lub inne spory pracownicze (obejmujące personel strony, która w związku z tym nie może wykonywać swoich zobowiązań lub jakiejkolwiek innej strony), klęska żywiołowa, wojna, zamieszki, piractwo, przewrót cywilny, celowe złośliwe uszkodzenie, zgodność z jakimkolwiek przepisem lub zarządzeniem rządowym, rozporządzeniem, decyzją bądź instrukcją, sankcje lub embarga, wypadek, awaria zakładu lub urządzeń, zajęcie mienia, pożar, powódź, sztorm lub niedotrzymanie zobowiązań przez dostawców, przewoźników lub podwykonawców.
   
 2. Jeżeli wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwi wykonanie lub spowoduje opóźnienie wykonania przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z Umowy, strona ta bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym drugą stronę w formie pisemnej, ze wskazaniem charakteru i zakresu Siły Wyższej oraz, pod warunkiem doręczenia takiego zawiadomienia, nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z wykonaniem tych zobowiązań, których wykonanie uniemożliwia wystąpienie Siły Wyższej w czasie jej trwania i w takim czasie po jej ustąpieniu, jaki jest konieczny dla tej strony do tego by, przy dołożeniu wszelkich starań, wznowiła swoją działalność.
   
 3. Jeżeli wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwi wykonanie lub spowoduje opóźnienie wykonania przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań nieprzerwanie przez okres przekraczający trzy miesiące, wówczas każda ze stron może rozwiązać Umowę niezwłocznie po doręczeniu drugiej stronie pisemnego zawiadomienia, w którym to przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony, poza przypadkiem zobowiązań wynikłych przed złożeniem informacji o zaistnieniu Siły Wyższej na podstawie niniejszego punktu.
   

11 FORCE MAJEURE

 1. “Force Majeure” means any cause or event, whether direct or indirect, preventing either party from performing any or all of its obligations (save for any payment obligations, which are excluded from the operation of this clause) due to events beyond its reasonable control, including, without limitation, strikes, lock-outs or other industrial disputes (whether involving the workforce of the party so prevented or of any other party), act of god, war, riot, piracy, civil commotion, malicious damage, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, sanctions and embargoes, accident, breakdown of plant or machinery, seizure, fire, flood, storm or default of suppliers, shippers or sub-contractors.
   
 2. If either Party is prevented or delayed in the performance of any of its obligations under the Agreement by Force Majeure, that party shall without unreasonable delay notify in writing the other party, specifying the nature and extent of the Force Majeure and shall, subject to service of such notice, have no liability in respect of the performance of such of its obligations as are prevented by the Force Majeure during its continuation and for such time after it ceases as is necessary for that party, using reasonable endeavours, to recommence its affected operations in order for it to perform its obligations.
   
 3. If either party is prevented by Force Majeure from performance of its obligations for a continuous period in excess of three months, either party may terminate the Agreement forthwith on service of written notice on the other party, in which case neither party shall have any liability to the other except in relation to obligations arising prior to the declaration of the Force Majeure event under this clause.

12 CESJA

 1. Żadnej ze stron nie przysługuje prawo, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony, do przelewu praw wynikających z Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, z wyjątkiem Sprzedającego, który może dokonać przelewu praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnego podmiotu finansującego lub spółek z jego grupy lub spółki finansującej założonej przez podmiot finansujący lub spółki z jego grupy

12 ASSIGNMENT

 1. Neither party has the right, without the written consent of the other party, to assign the rights arising upon the Agreement to any third party, with the exception of the Seller, who may assign the rights of the Agreement to any financing entity, one of its group companies or a financing vehicle established by it or its group companies from time to time.

13 NIEWYPŁACALNOŚĆ LUB UPADŁOŚĆ KUPUJĄCEGO LUB PRODUCENTA

 1. Jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek czynności zmierzające do wszczęcia postępowania upadłościowego przez Kupującego lub Producenta lub w uzasadnionej opinii Sprzedającego takie będą miały miejsce, lub jeśli Kupujący lub Producent zawrą jakąkolwiek ogólną ugodę lub umowę z którymkolwiek ze swoich wierzycieli, wówczas Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo, bez uszczerbku dla jego pozostałych praw lub środków ochrony prawnej przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, do zawieszenia wszelkich dalszych dostaw związanych z Umową. Żaden taki przypadek zawieszenia dostaw przez Sprzedającego nie zwolni Kupującego z jego zobowiązań wynikających z Umowy.

13 INSOLVENCY OR BANKRUPTCY OF THE BUYER OR THE PRODUCER

 1. If any step towards an insolvency procedure is taken or in Seller’s reasonable opinion is about to be taken by or in relation to the Buyer or the Producer, or the Buyer or the Producer enters into any general compromise or agreement with any of its creditors, the Seller shall be entitled, without prejudice to its other rights or remedies provided for by the applicable law, to suspend any further deliveries related to the Agreement. Any such suspension by the Seller shall not release the Buyer from its obligations under the Agreement.

14 KLAUZULA UCIĄŻLIWOŚCI

 1. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy nawet w przypadku, gdy zdarzenia spowodowały, że wypełnianie obowiązków stało się bardziej obciążające niż można było w sposób uzasadniony przewidzieć w momencie zawierania Umowy. W szczególności, bez ograniczeń, nie zezwala się zatem na jakiekolwiek przypadki odstąpienia, natychmiastowego rozwiązania ani renegocjowania warunków Umowy z powodu uciążliwości wywołanych wahaniami cen na rynku.

14 NO HARDSHIP

 1. The Seller and the Buyer are bound to perform their contractual duties even if events have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time the Agreement was concluded. In particular, without limitation, no hardship withdrawal, immediate termination or renegotiation of the terms and conditions set out in the Agreement is therefore allowed in the event of price fluctuations on the market.

15 SANKCJE

 1. W przypadku, gdy (i) Kupujący lub jakakolwiek spółka powiązana z Kupującym lub którykolwiek z jego właścicieli, dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów lub przedstawicieli będzie objęty sankcjami nałożonymi lub egzekwowanymi przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, ONZ, Unię Europejską, brytyjskie Ministerstwo Skarbu, Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Szwajcarii (SECO) lub jakikolwiek inny właściwy organ rządowy (razem: „Sankcje”), lub (ii) jakiekolwiek Sankcje mają wpływ lub istnieje zagrożenie, że będą miały wpływ na wykonanie przez Sprzedającego lub Kupującego Umowy, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania dostaw na podstawie Umowy lub wypowiedzenia Umowy w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym
   
 2. Dla uniknięcia wątpliwości zobowiązania Kupującego do zapłaty za dostarczone towary pozostaną ważne i wykonalne niezależnie od takiego rozwiązania lub wstrzymania dostaw przez Sprzedającego.
   
 3. Kupujący nie przekaże Towarów żadnej osobie trzeciej, która została objęta Sankcjami („Osoba Trzecia Objęta Sankcjami”), w drodze ich sprzedaży, dostawy, zezwolenia na odkup, eksportu lub przekazując Towary w inny sposób takiej Osobie Trzeciej Objętej Sankcjami.

15 SANCTIONS

 1. If either (i) the Buyer, or any companies affiliated with the Buyer, or any of its owners, directors, officers, employees, agents or representatives become the subject of any sanctions administered and/or enforced by the US Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), the United Nations, the European Union, Her Majesty’s Treasury, the Swiss State Secretariat For Economic Affairs (SECO) or any other relevant government authority (collectively the “Sanctions”), or (ii) any Sanctions affect, or threaten to affect, the Seller or the Buyer’s performance under the Agreement, the Seller shall be entitled to suspend deliveries under the Agreement and/or terminate the Agreement at any time with immediate effect.
   
 2. For the avoidance of doubt, the Buyer’s payment obligations for delivered goods shall remain valid and enforceable, notwithstanding any such termination or suspension by Seller.
   
 3. The Buyer shall not transfer the Goods to any third party that is subject to Sanctions (a “Third Party Sanctioned Entity”), by selling, supplying, delivering, allowing the off-take, exporting or in any other way transferring the Goods to such Third Party Sanctioned Entity.

16 PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Interpretacja, ważność i wykonanie Umowy nie podlegają postanowieniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r., lecz podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.

16 GOVERNING LAW

 1. The construction, validity and performance of the Agreement shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980, but shall be governed exclusively by Polish law.

17 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane, których Strony nie mogą rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.

17 DISPUTE RESOLUTION

 1. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement which cannot be resolved by the Parties amicably shall be subject to the exclusive jurisdiction of the common court of law competent for the registered office of the Seller.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd za całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem, nieważne, podlegające unieważnieniu, niewykonalne lub nieuzasadnione okolicznościami, uznaje się takie postanowienie za wyłączone w tym zakresie, a pozostałe postanowienia Umowy i pozostała część takiego postanowienia będą nadal obowiązywać.
   
 2. Zawiadomienie, którego wystosowanie na podstawie Umowy jest wymagane lub dozwolone, będzie miało formę pisemną i powinno zostać wysłane do drugiej strony na adres jej siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności listem poleconym lub e-mailem lub na taki inny adres, jaki może zostać podany stronie wystosowującej zawiadomienie na podstawie niniejszego postanowienia.
   
 3. Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w języku angielskim i polskim. W przypadku rozbieżności wersja angielska ma znaczenie przeważające.

18 GENERAL

 1. If any provision of the Agreement is found by any court to be wholly or partly illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable, it shall, to such extent, be deemed severable, and the remaining provisions of the Agreement and the remainder of such provision shall continue in full force and effect.
   
 2. A notice required or permitted to be given under the Agreement shall be in writing addressed to the other party at its registered office or principal place of business, either via registered letter or email, or such other address as may have been notified under this provision to the party giving the notice.
   
 3. These General Conditions are drafted both in English and Polish language. In the event of any discrepancies, the English version shall prevail.

Start typing and press Enter to search