Poland - Tax Strategy FY 2023

Polish Version

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2023 DITH Poland Sp. z o.o.

Duferco International Trading Holding S.A. („Grupa”) jest światowym liderem w handlu i dystrybucji stali oraz surowców niezbędnych do produkcji stali. Działamy w całym łańcuchu wartości stali i prowadzimy spółki handlowe i dystrybucyjne oraz jednostki produkcyjne w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Grupa działa w Polsce poprzez swoją spółkę zależną DITH Poland Sp. z o.o.

Spółka DITH Poland Sp. z o.o. („DITH Poland”, „Spółka”) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000591981 i prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 9, 02-627 Warszawa, nr NIP: 5223048727, nr REGON: 363245068.

Poniższa informacja zawiera opis realizowanej strategii podatkowej Spółki za rok podatkowy obejmujący okres od 01.10.2022 do 30.09.2023 (w Spółce określany jako „2023”) publikowany na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

OGÓLNE ZASADY STRATEGII PODATKOWEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do odpowiedzialnego i etycznego biznesu, DITH Poland dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać prawa i praktyki podatkowej w polskiej jurysdykcji.

W związku z tym nasze podejście i polityka wobec naszych spraw podatkowych to:

 • Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i przepisów podatkowych oraz wypełniać obowiązki podatkowe i sprawozdawcze;
 • Unikać angażowania się w jakiekolwiek działania związane z uchylaniem się od płacenia podatków; w szczególności Spółka unika angażowania się w nieprzejrzyste struktury podatkowe oraz wszelkie działania, które nie mają uzasadnienia biznesowego;
 • Rozwijać kontrole i procedury w ramach naszych ram kontroli ryzyka, tak aby zapewnić, że wszelkie ryzyko związane z podatkami jest identyfikowane, odpowiednio oceniane i zarządzane – zgodnie z ogólnym podejściem Grupy do zarządzania ryzykiem;
 • Stosować rzetelny i profesjonalny osąd we wszystkich sprawach związanych z podatkami, w tym w razie potrzeby zasięgając porady z zewnętrz; 
 • Zawsze współpracować otwarcie i przejrzyście z organami podatkowymi.

Organizując naszą działalność handlową, staramy się identyfikować ryzyka podatkowe oraz wdrażać odpowiednie i zgodne z przepisami inicjatywy podatkowe, które wspierają zobowiązanie Grupy do ochrony wartości akcjonariuszy przy jednoczesnym utrzymaniu naszej reputacji, którą uważamy za kluczowy składnik aktywów. Zawsze będziemy ostrożnie podchodzić do kwestii podatkowych, działając nie tylko w ramach obowiązującego prawa, ale w sposób mający na celu ochronę i wzmocnienie naszej reputacji na rynku oraz w kontaktach z właściwymi organami.

PROCEDURY I POLITYKI PRZYJĘTE W OKRESIE

DITH Poland jako część grupy DITH, jest zobowiązana do wywiązywania się z obowiązków w zakresie podatków zgodnie z prawem i powszechnie przyjętą praktyką. Aby osiągnąć ten cel, Spółka stworzyła i wprowadziła dedykowane procedury mające na celu minimalizację ryzyk podatkowych w obszarze regulacji wprowadzonych polskimi i unijnymi przepisami oraz które są zgodne z procedurami Grupy w obszarach, gdzie brak szczegółowych wymogów stawianych Spółce przez podmioty publiczne.

W roku 2023 następujące procedury I polityki zostały przyjęte przez DITH Poland:

Dla realizacji powyższych zadań Spółka efektywnie korzysta z wszelkich dostępnych źródeł wsparcia oraz aktualizuje swoje systemy IT w celu generowania informacji na czas oraz w sposób wiarygodny i rzetelny. Dodatkowo, renomowane firmy doradcze i eksperci z wyżej wymienionych obszarów prawnych wspierają DITH Poland w wypełnianiu jej obowiązków.

DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KAS (KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA)

Nasz Kodeks Postępowania Biznesowego kieruje naszymi działaniami i zachowaniem oraz jest integralną częścią sposobu, w jaki zarządzamy naszą działalnością. To  zobowiązuje nas do współpracy z KAS, stosując nasze podstawowe zasady szacunku, przejrzystości i uczciwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka w przejrzysty sposób przekazuje tym organom dane i informacje związane z rozliczeniami podatkowymi oraz współpracuje z tymi organami w toku kontroli podatkowych.

Jeśli chodzi o rok 2023 nie zostały skierowane do Spółki ani innych podmiotów stowarzyszonych żadne zapytania ze strony Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Jako dobrowolne formy współpracy, obok umów o współdziałanie określonych w dziale IIb Ordynacji podatkowej, Spółka rozumie: uprzednie porozumienia cenowe (APA), opinie zabezpieczające, opinie o stosowaniu zwolnienia w zakresie podatku u źródła oraz procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP).

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RP ORAZ LICZBA PRZEKAZANYCH INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym; w roku 2023 realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – jako podatnik I płatnik;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – jako płatnik;
 • podatku od towarów I usług (VAT).

W roku 2023 Spółka analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym (MDR), nie znajdując żadnej transakcji podlegającej raportowaniu i tym samym nie mając obowiązku nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W roku 2023 DITH Poland realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 • Duferco S.A. - zakup towarów handlowych
 • HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. - zakup towarów handlowych

Wszystkie transakcje były realizowane zgodnie z założeniami Grupowej Polityki Cen Transferowych I zostały zweryfikowane metodą ceny rynkowej. Stosowna dokumentacja cen transferowych została przygotowana i w ramach obowiązujących terminów Spółka dopełniła wymaganych zgłoszeń.

INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

W roku 2023 nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE INTERPRETACJI

W roku 2023 Spółka nie składała wniosków o wydanie:

 • interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
INFORMACJA O ROZLICZENIACH PODATNIKA W TZW. RAJACH PODATKOWYCH

Spółka nie dokonywała w roku 2023 rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


  English Version

Executed tax strategy for FY 2023 DITH POLAND SP. Z.O.O.

Duferco International Trading Holding S.A. (“the Group”) is a global leader in the trading and distribution of steel and the raw materials essential to steel production.  We are active across the entire steel value chain and we operate trading and distribution companies and production units in many jurisdictions around the world. The Group is active in Poland through its subsidiary DITH Poland Sp. z.o.o.

The company DITH Poland Sp. z o.o. ("DITH Poland", "Company") entered into the National Court Register (KRS) kept by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000591981, runs a business at the following address: ul. Adama Naruszewicza 9, 02-627 Warsaw, NIP number: 5223048727, REGON number: 363245068.

The information below describes the implemented tax strategy of the Company for the tax year covering the period from 01/10/2022 to 30/09/2023 based on art. 27c of paragraph 1. 1 of the Act of February 15, 1992 on corporate income tax.

GENERAL APPROACH TO TAX COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT

Consistent with our commitment to responsible and ethical business, DITH Poland makes every effort to comply with tax law and practice in the Polish jurisdiction.

Accordingly, our approach and policy towards our tax affairs is to:

 • Observe all applicable tax laws, rules and regulations and meeting tax compliance and reporting responsibilities;
 • Avoid engagement in any tax evasion activity; in particular, the Company avoids getting involved in non-transparent tax structures and any activities that do not have a business justification;
 • Maintain controls and procedures within our risk control framework to ensure that any tax related risk is identified and suitably assessed and managed - in accordance with Group’s overall approach to Risk Management;
 • Apply diligent and professional judgement to all tax-related matters including taking external advice where necessary; 
 • Work openly and transparently with tax authorities at all times.

In structuring our commercial activities, we aim to identify tax risks and implement appropriate and compliant tax-related initiatives that support the Group’s commitment to protecting shareholders’ value whilst maintaining our reputation, which we regard as a key asset.  We will at all times take a prudent approach to tax-related matters, operating not only within the applicable law but in a manner designed to protect and enhance our reputation in the market and with the applicable authorities.

PROCEDURES AND POLICIES ADOPTED DURING THE PERIOD

DITH Poland, as part of DITH Group, is fully committed to fulfill all its tax obligations in accordance with law and good practices. To this purpose, the Company has developed and implemented specific procedures to mitigate risks related to fiscal regulations provided by EU or Polish authorities and complies with strict Group procedures as far as matters not specifically regulated by public entities are concerned.

In 2023, the following procedures and policies have been adopted by DITH Poland:

For the above points, the Company efficiently employed all available resources and continuously improved its IT system in order to produce reliable information in a timely manner. Moreover, reputable advisory companies, expert in the above-mentioned legislative areas, supported DITH Poland in the fulfillment of all its obligations.

VOLUNTARY COOPERATION WITH THE BODIES OF KAS (KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA)

Our Business Code of Conduct guides our actions and behaviour and is integral to the way we manage our business.  It follows that we are committed to engage with KAS applying our core principles of respect, transparency and integrity. Under the applicable regulations, the Company transparently provides these authorities with data and information related to tax settlements and cooperates with these authorities in the course of tax inspections.

As far as FY 2023 is concerned, no requests have been addressed to DITH Poland by KAS or affiliate entities.

The company did not participate in voluntary forms of cooperation with the authorities of the KAS.

As voluntary forms of cooperation, in addition to the cooperation agreements specified in section II b of the Tax Ordinance, the Company understands: advance pricing agreements (APA), security opinions, opinions on the application of the withholding tax exemption and the mutual communication procedure (MAP).

FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND

DITH Poland is a Polish tax resident; in 2023, the Company fulfilled its tax obligations in the territory of the Republic of Poland in the scope of:

 • Corporate Income Tax (CIT);
 • Personal Income Tax (PIT);
 • Value Added Tax (VAT).

In 2023, the Company analyzed the transactions or activities performed from the point of view of the obligation to report information on the tax scheme (MDR), and it did not detect any transaction to be reported to the Head of the National Revenue Administration.

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED ENTITIES

In 2023, DITH Poland carried out the following transactions with related entities, the value of which exceeded 5% of the balance sheet total of the Company's assets within the meaning of the accounting regulations, determined on its last approved financial statements:

 • Duferco S.A. - purchase of commercial goods
 • HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. - purchase of commercial goods

All transactions have been performed in the perimeter of the Group Transfer Pricing Policy and have been tested under the arm’s length principle. The transfer pricing documentation has been prepared accordingly and submitted within official deadlines.

INFORMATION ON PLANNED OR UNDERTAKEN RESTRUCTURING ACTIVITIES

In 2023, DITH Poland did not plan or undertake any restructuring activities that could affect the amount of its tax liabilities or the tax liabilities of related entities within the meaning of Art. 11a paragraph. 1 point 4 of the CIT Act.

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED ENTITIES

In 2023, the Company did not submit any applications for the issuance of:

 • individual interpretation of the provisions of the tax law referred to in Art. 14b of the Tax Code;
 • general tax interpretation referred to in Art. 14a § 1 of the Tax Code;
 • binding rate information referred to in Art. 42a of the Act of March 11, 2004 on tax on goods and services;
 • binding excise information referred to in Art. 7d paragraph. 1 of the Act of December 6, 2008 on excise duty.
INFORMATION ON THE TAXPAYER’S SETTLEMENTS IN THE SO-CALLED TAX HEAVENS

In 2023, the Company did not make tax settlements in territories or countries using harmful tax competition indicated in executive acts issued pursuant to Art. 11j paragraph. 2 CIT and pursuant to Art. 23v paragraph 2 of the Act of 26 July 1991 on personal income tax and in the announcement of the minister competent for public finance issued pursuant to Art. 86a § 10 of the Tax Ordinance.

Start typing and press Enter to search